วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555


Asean

ชื่อ นางสาวลัดดาวัลย์  แตะต้อย
รหัส 53181020258
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  คณะ ครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ม.3
สาระที่ 4                  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
หน่วยการเรียนรู้      Asean
มาตรฐาน ต. 4.1    ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถาน  ศึกษา ชุมชน    และสังคม
ตัวชี้วัด  ต. 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์ จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
สาระสำคัญ
มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป รวมไปถึงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งพลเมืองของประชาคมอาเซียนจะใช้สื่อสารระหว่างกันกิจกรรมการเรียนรู้
1. ขั้นนำ
   1.1. ครูกล่าวทักทายและพูดคุยกับนักเรียน
2. ขั้นสอน
   2.1. ครูนำภาพเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้นักเรียนดู พร้อมกับอธิบายว่ามีประเทศอะไรบ้างThis blog aims to promote understanding and awareness of ASEAN among The youths , teachers and any seekers of ASEAN knowledge

2.2. ครูอธิบายเกี่ยวกับชุดประจำชาติของแต่ละประเทศพร้อมทั้งนำรูปภาพให้นักเรียนดู

National Costumes of ASEAN Member States
ชุดประจำชาติของประเทศในอาเซียน

1. Malaysia's national dress   (ชุดประจำชาติประเทศมาเลเซีย)
                                                              
The men called Baju Melayu (Melayu Baku City).
  The woman called Baju Kurung (Bath City Kurug).

2. Vietnam's national dress.   (ชุดประจำชาติประเทศเวียดนาม)


 The most popular and widely-recognized Vietnamese national costume is the Áo dài
3. Myanmar's national dress    (ชุดประจำชาติประเทศพม่า)The longyi is the national costume of Burma

4. Brunei's national dress (ชุดประจำชาติของประเทศบรูไน)

                                                  The men called Baju Melayu.
The woman called Baju Kurung.
5.Laos's national dress (ชุดประจำชาติประเทศลาว)

Lao women wear the silk skirts, blouses and scarves to attend important ceremonies. Lao men wear salong, big large pants or the peasant pants.

6.Indonesia's national dress. (ชุดประจำชาติประเทศอินโดนีเซีย)

Kebaya is a traditional blouse-dress combination worn by women in Indonesia.
7. Philippines's national dress. (ชุดประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์)


The men called barong Tagalog
The woman called  balintawakis
8. Thailand's national dress. (ชุดประจำชาติประเทศไทย)

The women's national costume is named the Chakri.
The men's national costume is known as sue phraratchatan (royally bestowed shirt).

9. Cambodia's national dress. (ชุดประจำชาติประเทศกัมพูชา)


The traditional Cambodian

10. Singapore's national dress. (ชุดประจำชาติประเทศสิงคโปร์)

Singapore does not really have its own national costume because there are 4 different main races which are the Chinese, Malay, Indian and the Eurasians. Each race has their own costumes.
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วแจกรูปให้คู่ละ 1 รูป โดยมีเงื่อนไขดังนี้
3.1. ให้แต่ละคู่เปลี่ยนกันถาม-ตอบ ตามที่กำหนดไว้หรือนอกเหนือจากที่กำหนดก็ได้เช่น
 -     What is your name?
-      Where are you from?
-     What is the National costume of ………… (ชื่อประเทศ)?
4. จากนั้นให้นักเรียนแยกย้ายกันไปซ้อม โดยครูกำหนดระยะเวลาในการซ้อม
5. เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้แต่ละคู่มาสนทนาให้ครูทีละคู่ตามความพร้อม
ขั้นสรุป
1. ครูทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับที่เรียนมาทั้งหมด
2. ให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัด
3. สรุปบทเรียน
 Bibliographyข้อมูล
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
www.wikipedia.org
หนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ภาพประกอบ
www.google.co.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น